ข้อกำหนดการใช้งาน

บทนำ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยสมบูรณ์ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีเพื่อใช้เว็บไซต์นี้ โดยการใช้เว็บไซต์นี้และโดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณรับประกันและรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เมื่อใช้เว็บไซต์นี้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณยินยอมให้เราใช้คุกกี้ตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัว

 ใบอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น Micropack และ/หรือผู้ออกใบอนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์และเนื้อหาบนเว็บไซต์ ภายใต้ใบอนุญาตด้านล่าง สงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดเหล่านี้

คุณสามารถดู ดาวน์โหลดเพื่อจุดประสงค์ในการแคชเท่านั้น และพิมพ์หน้าหรือเนื้อหาอื่น ๆ จากเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณ ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ด้านล่างและที่อื่น ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณต้องไม่:

1. เผยแพร่เนื้อหาซ้ำจากเว็บไซต์นี้ (รวมถึงการเผยแพร่ในเว็บไซต์อื่น)

2. ขาย เช่า หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงจากเว็บไซต์

3. แสดงเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์ในที่สาธารณะ

4. ทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

5. แก้ไขหรือดัดแปลงเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ หรือแจกจ่ายเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ซ้ำ (ยกเว้นเนื้อหาเฉพาะและจัดไว้อย่างชัดแจ้งเพื่อแจกจ่ายซ้ำ)

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์หรือทำให้ความพร้อมใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์บกพร่อง หรือในทางใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดกฎหมาย ฉ้อฉลหรือเป็นอันตราย หรือเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดกฎหมาย ฉ้อฉลหรือเป็นอันตราย

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อคัดลอก จัดเก็บ โฮสต์ ส่งต่อ ส่ง ใช้ เผยแพร่ หรือแจกจ่ายเนื้อหาใดๆ ที่ประกอบด้วย (หรือเชื่อมโยงกับ) สปายแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ม้าโทรจัน เวิร์ม โปรแกรมบันทึกการกดแป้นพิมพ์ รูทคิท หรืออื่นๆ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตราย

คุณต้องไม่ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบหรือโดยอัตโนมัติ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขูดข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล การดึงข้อมูล และการเก็บเกี่ยวข้อมูล) บนหรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Micropack

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อส่งหรือส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์ที่ไม่ได้ร้องขอ

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Micropack

เนื้อหาของผู้ใช้

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ “เนื้อหาผู้ใช้ของคุณ” หมายถึงเนื้อหา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ รูปภาพ เนื้อหาเสียง เนื้อหาวิดีโอ และเนื้อหาภาพและเสียง) ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

คุณให้สิทธิ์ใช้งานทั่วโลกแก่ Micropack ที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด และไม่มีค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ แปล และแจกจ่ายเนื้อหาผู้ใช้ของคุณในสื่อที่มีอยู่หรือในอนาคต คุณยังให้สิทธิ์แก่ Micropack ในการให้สิทธิ์ต่อสิทธิ์เหล่านี้ และสิทธิ์ในการดำเนินการเพื่อละเมิดสิทธิ์เหล่านี้

เนื้อหาผู้ใช้ของคุณจะต้องไม่ผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมาย ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของบุคคลที่สาม และต้องไม่สามารถก่อให้เกิดการฟ้องร้องทางกฎหมายได้ไม่ว่าจะกับคุณหรือ Micropack หรือบุคคลที่สาม (ในแต่ละกรณีภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้)

คุณต้องไม่ส่งเนื้อหาของผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ที่เป็นหรือเคยเป็นหัวข้อของการดำเนินคดีทางกฎหมายหรือการร้องเรียนอื่น ๆ ที่คล้ายกันที่ถูกคุกคามหรือเกิดขึ้นจริง

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมีอยู่ในข้อความทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัทและเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้

นโยบายการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่ถือเป็นการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาจากเราให้กับคุณ

เราเป็นเจ้าของและรักษากรรมสิทธิ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ เนื้อหา และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณได้รับอนุญาตให้ใช้ไซต์ตามที่ได้รับอนุญาตจากเราเท่านั้น ในฐานะผู้ใช้ คุณได้รับสิทธิ์แบบจำกัด ไม่ผูกขาด เพิกถอนได้ และไม่สามารถถ่ายโอนได้ในการใช้ไซต์และบริการเพื่อสร้าง แสดง ใช้ เล่น และดาวน์โหลดเนื้อหาภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

ห้ามใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเราโดยเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราหรือในทางใดทางหนึ่งทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียง

คุณต้องไม่แก้ไขสำเนาทางกายภาพหรือดิจิทัลของเนื้อหาใด ๆ ที่คุณพิมพ์หรือดาวน์โหลดด้วยวิธีใด ๆ และคุณต้องไม่ใช้ภาพประกอบ ภาพถ่าย วิดีโอหรือเสียง หรือกราฟิกใด ๆ ที่แยกต่างหากจากข้อความประกอบ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบและการรับประกัน

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขการขายมาตรฐานที่ควบคุมผลิตภัณฑ์แต่ละรายการในเว็บไซต์นี้เหมือนกัน ไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายบนไซต์และธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านไซต์นั้นให้บริการโดย Micropack บนพื้นฐาน "ตามสภาพที่เป็นอยู่" Micropack ไม่นำเสนอหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของเว็บไซต์หรือข้อมูล เนื้อหา เนื้อหา หรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต Micropack ปฏิเสธความรับผิดชอบ การรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายของความสามารถในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ ความเพลิดเพลินที่เงียบสงบ ความถูกต้องของข้อมูล และการรวมระบบ

ไซต์นี้อาจมีความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ Micropack ไม่รับประกันว่าเนื้อหาจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Micropack จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายโดยอ้อม การลงโทษ ความเสียหายที่เป็นแบบอย่าง พิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ความรับผิดโดยรวมของ Micropack ต่อคุณสำหรับความเสียหายใดๆ (โดยไม่คำนึงถึงมูลฐานของการกระทำ) จะต้องไม่เกินจำนวนเงินรวมของค่าธรรมเนียมที่คุณจ่ายให้กับ Esayea จริงในระหว่างเดือนก่อนหน้าการกระทำที่ถูกกล่าวหา ก่อให้เกิดความรับผิดของ Micropack

การยอมรับคำสั่งซื้อ

โปรดทราบว่าอาจมีคำสั่งซื้อบางรายการที่เราไม่สามารถยอมรับได้และต้องยกเลิก Micropack ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม สถานการณ์บางอย่างที่อาจส่งผลให้คำสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิก ได้แก่ ข้อจำกัดเกี่ยวกับปริมาณที่มีให้ซื้อ ความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดในข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือราคา หรือปัญหาที่ระบุโดยแผนกป้องกันการฉ้อโกงและเครดิตของเรา

เรายังอาจต้องมีการยืนยันหรือข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะยอมรับคำสั่งซื้อใดๆ เราจะติดต่อคุณหากคำสั่งซื้อของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนถูกยกเลิก หรือหากจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ

ทั้งสองฝ่ายตกลงว่า หลังจากจัดส่งคำสั่งซื้อแล้ว การขนส่งเป็นความรับผิดชอบของบริษัทโลจิสติกส์บุคคลที่สามแต่เพียงผู้เดียว ในขั้นตอนนี้ ความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยสมบูรณ์เป็นของผู้ซื้อ ความรับผิดและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในระหว่างการขนส่งจะเป็นภาระของผู้ซื้อ

โอนกรรมสิทธิ์

ชื่อของผลิตภัณฑ์ในคำสั่งซื้อของคุณจะถูกโอนไปยังคุณเมื่อผลิตภัณฑ์ออกจากคลังสินค้าของเราและถูกส่งไปยังผู้ขนส่งเพื่อจัดส่งไปยังที่อยู่ที่คุณกำหนดไว้ในคำสั่งซื้อ

ความรับผิดชอบและความเสี่ยงทั้งหมดต่อผลิตภัณฑ์จะถูกโอนไปยังคุณในเวลานั้น เมื่อทำการสั่งซื้อบนเว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณอนุญาตให้ Micropack ใช้บริการจัดส่งของบุคคลที่สามในนามของคุณ

ข้อผิดพลาดในการพิมพ์

ในขณะที่ Micropack พยายามให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และราคาที่ถูกต้อง การกำหนดราคาหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์อาจเกิดขึ้น Micropack ไม่สามารถยืนยันราคาของสินค้าได้จนกว่าคุณจะสั่งซื้อ

ในกรณีที่รายการแสดงรายการในราคาที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากข้อผิดพลาดด้านราคาหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ Micropack มีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ สำหรับรายการนั้น

ในกรณีที่สินค้ามีราคาผิดพลาด Micropack อาจติดต่อคุณเพื่อขอคำแนะนำหรือยกเลิกคำสั่งซื้อและแจ้งให้คุณทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวตามดุลยพินิจของเรา

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Micropack ในที่นี้และตกลงที่จะให้ Micropack ชดใช้ค่าเสียหายจากความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุน ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและจำนวนเงินใดๆ ที่ Micropack จ่ายให้กับบุคคลที่สามในการระงับข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทตามคำแนะนำของกฎหมายของ Micropack ที่ปรึกษา) เกิดขึ้นหรือได้รับความเดือดร้อนจาก Micropack อันเกิดจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือเกิดจากการเรียกร้องใด ๆ ที่คุณได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เหตุสุดวิสัย

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องรับผิดต่ออีกฝ่ายหนึ่งสำหรับความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อผูกพันใดๆ ภายใต้ข้อตกลงใดๆ อันเกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกระทำของพระเจ้า การก่อการร้าย สงคราม การจลาจลทางการเมือง การจลาจล การจลาจล ความไม่สงบ การกระทำของเจ้าหน้าที่พลเรือนหรือทหาร การจลาจล แผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นอื่น ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งทำให้เกิดการยุติข้อตกลงหรือสัญญาที่ทำขึ้น และไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างสมเหตุสมผล

ฝ่ายใดก็ตามที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบในทันที และจะใช้ความพยายามตามสมควรทั้งหมดเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงใด ๆ ที่มีอยู่ในที่นี้

การสิ้นสุด

คุณยอมรับว่าเราอาจยุติการเข้าถึงไซต์ของคุณได้ตลอดเวลาและตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยมีหรือไม่มีสาเหตุหรือแจ้งให้คุณทราบ เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการเรียกร้องหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการยุติหรือการระงับหรือการกระทำอื่น ๆ ที่เราดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณต้องไม่แก้ไขสำเนาทางกายภาพหรือดิจิทัลของเนื้อหาใด ๆ ที่คุณพิมพ์หรือดาวน์โหลดด้วยวิธีใด ๆ และคุณต้องไม่ใช้ภาพประกอบ ภาพถ่าย วิดีโอหรือเสียง หรือกราฟิกใด ๆ ที่แยกต่างหากจากข้อความประกอบ คุณในบันทึกของเรา

ประกาศการเปลี่ยนแปลง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร และการใช้งานไซต์ต่อไปของคุณจะเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเหล่านี้

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในหน้าแรกและหน้าสำคัญอื่น ๆ บนไซต์ของเรา

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ของลูกค้าของเรา จะมีการแจ้งให้ทราบทางอีเมลหรือไปรษณีย์ไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา 30 วันก่อนที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดขึ้น ดังนั้น คุณควรอ่านข้อความนี้ซ้ำเป็นประจำ

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฮ่องกงและฮ่องกง